Pro gradu -tutkielmat

Sosiaali- ja terveysjohtamisen (ent. terveyshallinnon ja -talouden laitos) laitokselta valmistuneet pro gradu -opinnäytteet vuodesta 1995 alkaen. Gradut ovat saatavissa pdf-muodossa tällä sivulla, mikäli tekijä on antanut siihen luvan.

Vuoden 2010 aikana otettiin käyttöön tiedekunnan ja kirjaston yhteinen julkaisukäytäntö ja syksystä 2010 alkaen pro gradu -tutkielmat on julkaistu Itä-Suomen yliopiston kirjaston tietokannassa. Laitoksen e-gradut löytyvät kirjaston sivuilta >>

Mikäli tekijänä haluat työsi julkaistavaksi kirjaston tietokannassa, täytä kirjallinen julkaisulupa ja palauta se tiedekunnan hallintosihteerille: Sari Hakaoja Kuopiossa ja Sirkku Nuolemo tai Tuula Honkanen Joensuussa. Gradujen julkaisemisprosessista lisää tiedekunnan sivuilta  >>

Haku vuosittain:

2010, 20092008, 2007 , 2006, 2005 , 2004, 2003 , 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 , 1995

2010

Ailio, Erja: Päivähoidon sähköinen hakeminen päiväkodin johtajien arvioimana. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Dadi, Liisa: Yksityisten terveys- ja hammashoitopalvelujen hintatietojen tarve ja käyttö. Kansalainen hintatietojen käyttäjänä internetissä. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Heino, Helinä: Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa lähijohdon näkökulmasta. (terveyshallintotiede)  PDF

Heiskanen, Jari: Tilastollisen prosessin kontrollointimenetelmän soveltaminen terveydenhuollon leikkausprosessin seurannassa – esimerkkinä lukinkalvonalaisen verenvuodon leikkaushoito. (terveystaloustiede) PDF

Huovila, Mikko: Avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektit terveydenhuollossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Huttunen, Juha: Ympäristövastuu ja -tietoisuus tietotekniikka-alan tuotantoyrityksen jälleenmyyntikanavissa: Case Lenovo. (yrittäjyys/paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma)

Hätinen, Olli-Pekka: Suomalaiset ympäristöalan pk-yritykset Venäjän markkinoilla – tukitarpeiden ja palveluiden kohtaaminen. (yrittäjyys)

Jeskanen, Kirsi: Asiakasomistajien ostokäyttäytyminen: Case Kuopion Kodin Terra. (yrittäjyys)

Kangas, Antti: Johtamisen organisaatiomuutos Säästöpankki Optiassa: johtajien kokemia muutoksen vaikutuksia. (yrittäjyys; paikallistalouksien kehittäminen) Salainen

Kangas, Hannu: Yrityksen jatkajan ominaisuudet ja yrittäjäpolvenvaihdokset Pohjois-Savossa. (yrittäjyys; paikallistalouksien kehittäminen)

Kangas, Pasi: Suunnitelmissa yrityksen myynti - pienyrittäjien kertomuksia. (yrittäjyys)

Kerkkänen, Mervi: Elääkö follettilainen koordinaatiokäsitys vielä 2000-luvulla? Sisällönanalyysi ja tulkinta Journal of Management ja Journal of Organizational Change Management aikakausijulkaisuista. (terveyshallintotiede)  PDF

Kersalo, Tapani: Sisäinen yrittäjyys kolmannen sektorin organisaatiossa. Case - Kuopion kriisikeskus. (yrittäjyys/paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma)  PDF

Kinnunen, Kirsi: Onnellisuus ja terveys. (terveystaloustiede)

Korpinen, Anu: Henkilöstövoimavarojen johtaminen hoitotyössä. (terveyshallintotiede)

Kotiaho, Maarit: Organisaatiokulttuurin diskurssit. (terveyshallintotiede)

Kurki, Taina: Tehohoitotyön mittariston kulttuurinen validaatio. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Laaksonen, Maarit: Sosiaalityön tiedonhallinnan tutkimus: Integroitu kirjallisuuskatsaus (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Laitinen, Marja: Perusterveydenhuollon sähköisen potilaskertomuksen arkistointi ja luottamuksellisuus. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Leppänen, Anri: Johtamisosaaminen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa lähijohdon kuvaamana. (terveyshallintotiede) PDF

Liimatainen, Ulla: Sisäisen yrittäjyyden piirteet yksilö- ja organisaatiotasolla. Case: Kvantitatiivinen tutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan apteekista. (yrittäjyys)

Lintunen, Sirpa: Koillissavolaisten kotitalouksien ostokäyttäytyminen ja alueen palveluvarustus. (yrittäjyys/paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma)  PDF

Luukkonen, Tuula: Vanhuspalveluiden kotihoidon organisointi Kuopio-Karttula kuntayhteistyössä. (sosiaalihallintotiede)

Martikainen, Marja-Leena: Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ulkoistaminen. Prosessitarkastelu ja ulkoistamisen ongelmakohtien kartoitus. (yrittäjyys/paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma) PDF

Mergold, Aune: Muutosjohtaminen – Organisaatiokulttuurin vaikutus muutoksen johtamiseen. Case Finavia. (yrittäjyys/paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma)

Ovaskainen, Pirkko: Terveyspalvelujen laatu kilpailutuksessa. (terveystaloustiede)

Pakanen, Mira: "Eihän työkavereita tarvitse ystävinään pitää, kunhan hyväksyy ja pystyy asiat hoitamaan" – tutkimus alaistaidoista työntekijän näkökulmasta. (terveyshallintotiede)

Parkkinen, Mirka: Äitiyshuollon henkilökunnan käsityksiä tehokkuudesta ja sen toteutumisesta. (terveyshallintotiede)

Partanen, Petri: Dialogin mahdollisuudet johtoryhmän kokouksissa - Tutkimus yliopistosairaalan konservatiivisen tulosalueen johtoryhmän kokouskäytännöistä. (terveyshallintotiede)

Pekola, Piia: Huutokauppamekanismin ja regulaation vaikutukset terveyspalveluiden hankintaan. (terveystaloustiede)

Peltonen, Tiina: Sopimusohjaus kehitysvammapalveluja tuottavan kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välisen suhteen määrittäjänä. (terveyshallintotiede) PDF

Saarinen, Päivi: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus terveydenhuollon johtamisosaamistutkimuksiin vuosina 1999-2009. (terveyshallintotiede)

Sairanen, Antti: Rinnakkaistuontilääkkeen markkinoille tulemisen vaikutus alkuperäislääkkeen hintaan. (terveystaloustiede)

Sallinen, Eeva: Terveydenhuollon työnjako. Lääkärin ja sairaanhoitajan työnjaon muutoksia perusterveydenhuollossa. (terveyshallintotiede)

Salminen, Samu: Asiakkaiden palveluodotukset Kodin Terraa kohtaan. (yrittäjyys)

Sievänen, Noora: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli hoivayrittäjän näkökulmasta. (yrittäjyys; paikallistalouksien kehittäminen)

Steffansson, Marina: Kustannusvaikuttavuusanalyysin metodin muutos ja sen vaikutukset tutkimusten laatuun ja vertailtavuuteen. (terveystaloustiede)

Suomalainen, Sanna: Akateemisten yrittäjyyshalukkuus ja yrittäjyyden edistäminen Itä-Suomen yliopistossa. (yrittäjyys; paikallistalouksien kehittäminen)

Taivalantti-Ripatti, Tuula: Nettineuvonnassa tehtävä hoidon tarpeen arviointi ja asiakkaan ohjaus. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Virta, Lotta: Franchiseyrittäjän profilointi ja rekrytointi hyvinvointi-, liikunta- ja palvelualojen franchiseyrityksissä. (yrittäjyys)

Sivun alkuun

 2009

Agthe, Niina: Clostridium difficile -infektion aiheuttamat kustannukset ja sairaalahygieenisellä interventiolla saavutettava kustannus-vaikuttavuus. (terveystaloustiede) PDF

Eronen, Ilkka: Ensihoitokertomuksen käytettävyys. Päivystyspoliklinikoiden sairaanhoitajien näkökulma. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Heino, Riitta: Muutos ja muutosjohtaminen organisatoorisina ilmiöinä tieteellisessä kirjallisuudessa 1940-1999. (terveyshallintotiede)

Homanen, Kati: Jaettu johtaminen terveydenhuollossa. (terveyshallintotiede)

Hänninen, Sanna: PARAS-hanke ja sosiaaliset innovaatiot lasten ja lapsiperheiden palveluissa Hämeenlinnan seudulla. (sosiaalihallintotiede)   PDF

Kauppinen, Päivi: Johtamiskulttuurit sosiaali- ja terveysaloilla. (terveyshallintotiede)

Kirjavainen, Päivi: Hidas yhteisöllistäminen: ongelma ja ratkaisu? Hegemoniset yhteisöllisyysdiskurssit Helsingin Sanomissa 2007 - 2008. (terveyshallintotiede)

Koiramäki, Salli: Osaamisen johtaminen sairaanhoitopiirien henkilöstöstrategioissa. (terveyshallintotiede)  PDF

Koivistoinen, Mari: Sosiaalialan organisaatioiden viestinnän haaste. (sosiaalihallintotiede)    PDF

Korhonen, Toni: Terveydenhuollon henkilöstön tietoturvaosaaminen. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 

Koskinen, Maritta: Sosiaalityön johtamisen tutkimus - case kansainväliset tutkimusartikkelit 1990 - 2008. (sosiaalihallintotiede)

Lahtela, Miia: Hoivayrittäjien itsensä toteuttamisen tarve. (terveyshallintotiede)

Lindman, Kaija: Geriatristen potilaiden hoitotietojen kirjaaminen. Tiedontarpeet ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnissa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Nissinen, Sari: Terveydenhuoltohenkilöstön kokemuksia aluetietojärjestelmän käytettävyydestä perusterveydenhuollossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Paronen, Elsa: Julkistalouden tuottavuus ja taloudellisuus; Lasten kunnallinen päivähoito Suomessa 2000 - 2006. (terveystaloustiede)

Pitkänen, Virpi: Terveydenhuollon johtamis- ja organisaatiokulttuurit. (terveyshallintotiede) PDF

Tihinen, Minna: Sosiaali- ja terveydenhuollon sosiaaliset innovaatiot diskursseina lehtiartikkeleissa. (terveyshallintotiede)

Tujunen, Pirjo: Näkyykö medikalisaatio vanhusten kotihoidossa? Kotihoidon henkilöstön kokemuksia vanhusten kotihoidosta. (sosiaalihallintotiede) PDF

Turunen, Timo: Palveluintegraatio ja tietämyksenhallinta ikäihmisten palveluissa sosiaali- ja terveydenhuollon rajalla - systemaattinen kirjallisuuskatsaus. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Ylivainio, Jaana: Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito - substituutteja vai komplementteja? (terveystaloustiede) 
  

2008

 

Alakangas, Heli: Sähköisen terveysasioinnin innovaatiot. Systemoitu kirjallisuuskatsaus. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Alatulkkila, Anni: Tietojärjestelmän käyttö korkean diabetesriskin omaavien potilaiden terveydenhoidossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) PDF

Arffman, Marja: Mielikuvia terveydenhuollosta. Tutkimus Itä-Savon sairaanhoitopiirin saumattoman palveluketjun toimintamalliin liittyvistä kansalaismielipiteistä. (terveyshallintotiede)  PDF

Hartikainen, Tuija: Sairaanhoitajien kokemuksia sähköisen potilaskertomusjärjestelmän tuomista muutoksista työtoimintaan. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Heinä, Anne & Tani, Petri: Poliittisten luottamushenkilöiden kokemus asiantuntijuudestaan perusturvalautakunnan jäsenenä. (terveyshallintotiede)

Helveranta, Riikka-Mari: Hammashoitomaksujen subventiouudistuksen vaikutus hammashoitopalvelujen käyttöön, käytön sisältöön ja kustannuksiin. (terveystaloustiede) PDF

Hyvärinen, Minna: Verkkopalvelun kehittäminen kuntoutuksen työvälineeksi - Käyttäjien ja kehittämiseen osallistuneiden kokemuksia KunNet-hankkeesta ja sen toteutuksesta. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Höök, Irkku: Työajan jakautuminen toiminnoittain oikeuspsykiatrisessa hoitotyössä. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Ihantola, Mervi: Alueelliset erot lonkkamurtumien ilmaantuvuudessa, diagnooseissa, toimenpiteissä & hoitokustannuksissa. (terveystaloustiede)

Immonen, Eija: Aikuisen nuoruustyypin diabeetikon hoitoketju erikoissairaanhoidossa. (terveyshallintotiede)

Jääskeläinen, Simo: Benchmarking-palvelun tiedon johtamisen välineenä tehohoidossa. (terveyshallintotiede)

Kainulainen, Leena: Taloudellisen arvioinnin käsitteet ja ajattelutapojen muutokset 1990 - 2000-luvuilla. (terveyshallintotiede)

Kanerva, Anne: Rekrytoinnin oikeudenmukaisuus valitsematta jääneiden sairaanhoitajien kokemana. (terveyshallintotiede)

Kankkunen, Katriina: Vanhusten vuorohoito Kuopiossa. (terveyshallintotiede)

Karman, Eija: Potilashallinnon toiminnanohjausjärjestelmän juurtuminen terveydenhuollon organisaatiossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) PDF

Kauppi, Sirkka: Työkyky-käsitteen sisältö perusterveydenhuollon lähijohtajan määrittelemänä. (terveyshallintotiede)

Kela-Korhonen, Niina: Koordinointi lasten tehohoidossa. (terveyshallintotiede)

Kemppainen, Sanni: Kotitalous siistin kodin tuottajana ja siivouspalvelun ostajana. Tutkimus kuopiolaisten maksuhalukkuudesta siivouspalvelua kohtaan. (terveystaloustiede)

Kivinen, Lea: Työhyvinvoinnin johtaminen lähijohtajan näkökulmasta. "Antaa henkilöstön loistaa". (terveyshallintotiede)

Kontro, Airi: Tavoitteena hyvä vanhuus - suurten ikäluokkien ajatuksia ja odotuksia. (terveyshallintotiede)

Korolainen, Leena: Koronaariangiografian kustannukset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuonna 1993. Koronaariangiografian toimintolaskennalla johdetut välittömät kustannukset. (terveyshallintotiede) PDF

Kotomäki, Teija: Mitkä tekijät vaikuttavat 15D arvotusten vaihteluun ja pysyvätkö arvotuksen muuttumattomina ajan kuluessa? (terveystaloustiede) huom. tutkielma englanninkielinen

Kuvaja-Köllner, Virpi: Terveystalousmielisyys ja talous lääkärin professiossa. (terveystaloustiede) PDF

Laitinen, Pertti: Innovaatioiden omaksumista edistäviä ja estäviä tekijöitä. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Lakka, Marjo: Selkäkipupotilas akuuttivastaanotolla. Vaikuttavuuden, käyntikohtaisten kustannusten, kustannusvaikuttavuuden ja asiakastyytyväisyyden vertailu lääkärivastaanoton ja fysioterapeutin vastaanoton välillä. (terveystaloustiede)

Laukkanen, Anu: Hoitohenkilöstön tietoturvatietoisuus ja tietoturvaosaaminen. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Leinonen, Sirpa: Tietojärjestelmät organisaation osaamisen kehittämisen tukena. Case: hoitaja-lääkäri työnjakomalli kehittämisvälineenä. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Leskinen, Salme: Terveydenhuollon organisaatioiden verkkopalveluiden kehittäminen. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Mannelin, Kristiina: Potilaan ja osaston ominaisuuksien vaikutus hoidon lopputulemaan tehohoidossa. (terveystaloustiede)  PDF

Marttila, Sari: Hoivayritysten markkinoiden erityispiirteiden vaikutusten tarkastelua vanhusten tehostettua palveluasumista tuottavien yritysten toimintaan Pohjois-Savossa. (terveystaloustiede)

Miettinen, Eeva-Liisa: Laboratoriomenetelmien kustannusvaikuttavuus - Esimerkkinä D-dimeerimääritysmenetelmä. (terveystaloustiede)

Mikkola, Maija-Liisa: Tiedonhallinta lääkehoidon prosessissa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Mäntynen, Sirpa: Puhelinpalvelun merkitys lastenneuvolan asiakkaille. Tapaustutkimus Kymenlaakson Ensineuvo 24 puhelinpalvelusta. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Nerg, Kristiina: Balanced scorecardin (BSC) ilmentymät terveydenhuollossa. Sisällönanalyysi yliopistosairaalan ylimmän johdon balanced scorecardille antamista merkityksistä. (terveyshallintotiede)

Nurmenniemi, Ulla: A comparison of personal and professional cultures as important considerations in the recruitment of foreign nurses. (terveyshallintotiede)  PDF   huom. tutkielma englanninkielinen

Oksanen, Tiia: Matkojenvälittäjän vammaiskäsityksiä. Selvitys matkojenyhdistelyn merkityksestä kuljetuspalveluissa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Onkalo, Minna: Määrän suhde tuloksiin. Leikkausmäärän suhde leikkausprosessiaikaan ja laatupoikkeamiin. (terveystaloustiede)

Palokangas, Anne: Valta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Käsitteen määrittely ja systemaattinen kirjallisuuskatsaus. (terveyshallintotiede)  PDF

Pappinen, Antero: Korvausjärjestelmän vaikutuksen terveyspalvelujen tuottajan taloudelliseen riskiin. Tutkimus ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen korvausjärjestelmästä. (terveystaloustiede)

Partanen, Tuula: Johtamisviestintä. Käsiteanalyysi Rodgersin evolutionistisella menetelmällä. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Parviainen, Teuvo: Henkilökunnan säteilyannokset kardiologisissa röntgentutkimuksissa ja toimenpiteissä. (terveyshallintotiede)

Paukkonen, Marja: Henkilöstövoimavarojen johtaminen työkyvyn tukena. Työaikaintervention vaikutus vuodeosaston hoitajiin. (terveyshallintotiede)

Perkiö, Antti: Suullinen ja kirjallinen viestintä hoitotyössä - potilaan hoidon jatkuvuus päivystyspoliklinikalta sisätautien vuodeosastolle. (terveyshallintotiede)

Pesonen, Sanna: Uuden tiedon muodostuminen hiljaisen ja käsitteellisen tiedon muuntumisen kautta äitiysneuvolan terveydenhoitajan työssä. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Piksilä, Helena: MS-tautia sairastavien toimintakyvyn arviointimenetelmät. (terveyshallintotiede)

Pohjolan-Pirhonen, Tarja: Fuusioprosessin johtaminen sairaalassa. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet, osallistuminen ja tiedonsaanti. (terveyshallintotiede)

Pulliainen, Marjo: Vaikuttavatko terveyspalvelujen tarve ja omaisen antama tuki lievää Alzheimerin tautia sairastavien terveyspalveluiden käyttöön? (terveystaloustiede)  PDF

Pullola, Paula: Tukipalvelujen maksuhalukkuus. Löytyykö lähiomaisilta maksuhalua? (terveystaloustiede)

Pursiainen, Raija: Asiakaslähtöinen palvelun laatu avohoitoyksiköissä. (terveyshallintotiede)

Repo, Tuula: Asiakaspalaute ja sen hyödyntäminen perusterveydenhuollossa lähijohtajien arvioimana. (terveyshallintotiede)

Rutanen, Ritva: Perusterveydenhuollon tiedontarpeet - tiedon käsiteltävyys ja saatavuus eräistä Suomen sairaanhoitopiirien aluetietojärjestelmäpalveluista. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Räsänen, Henna: Yksityisten sosiaalipalvelumarkkinoiden muotoutuminen, kehitys ja toimivuus. (terveystaloustiede)

Rönkä, Marko: Potilaan ja terveydenhuollon organisaation välisen viestinnän kehittäminen. Sähköposti ja tekstiviesti viestintävälineinä terveydenhuollossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Saarinen, Jari: Ihotautipotilaan valintaan julkinen vai yksityinen erikoissairaanhoito vaikuttavia tekijöitä. (terveystaloustiede)

Savolainen, Raija: Kunnan perusterveydenhuollon henkilöstön saatavuuteen vaikuttavien tekijöiden toteutuminen nyt ja tulevaisuudessa. (terveyshallintotiede)

Sirola-Karvinen, Pirjo: Hallinnollinen työnohjaus inhimillisten voimavarojen johtamisen menetelmänä terveydenhuollon organisaatiossa. (terveyshallintotiede)  PDF

Soini, Erkki: Ominaisuusvakiointi valikoitumisharhan hallinnassa. (terveystaloustiede)  PDF

Soppela, Marjut: Empatia sairaalan työyhteisöllisenä haasteena. Terveydenhuollon ammattilaisten empatiasta työyhteisöjen vaikutuksen edistäjänä ja estäjänä. (terveyshallintotiede)

Sundgren, Sirpa: Tietojärjestelmäosaamisen ja -koulutuksen vaikutuksia tietojärjestelmän käyttöönottoon terveydenhuollossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Tarén, Virpi: Työssä oppimista ja asiantuntijaksi kehittymistä edistävät ja estävät tekijät johtamisen haasteena hoitotyössä. (terveyshallintotiede)

Tervonen, Hannu: Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) PDF  

Tikkanen, Erja: Alueellisen tietojärjestelmän tukipalvelun organisointi ja tiedonhallinnan kehittäminen. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Toivola, Jarmo: Organisaation keskijohdon kokemuksia muutosjohtamisesta terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeissa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Torikka-Suomalainen, Kirsi: Psykiatristen sairaanhoitajien kokemuksia psykiatrisen palvelujärjestelmän muutostilanteesta. (terveyshallintotiede)

Torvinen, Eeva: Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen arviointia. Case: ODL:n JET-koulutuksen arviointia koulutukseen osallistuneiden kokemana. (terveyshallintotiede)

Turunen, Sanna: Hoitotyön tiedonhallinta lonkkaleikkauspotilaan palvelukokonaisuudessa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) PDF

Uuttu, Pirkko: Muuttuva työ - etätyön paikka kuntatyössä. Tapausesimerkkinä Jyväskylän maalaiskunta (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Vuorikallas, Pirjo: Toiminnanohjaus ja tiedonhallinta yksityisellä lääkäriasemalla. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)  PDF

Väyrynen, Heli: Muutosjohtajuus terveydenhuollossa 2000-luvulla. Muutosjohtamisen osaamisvaatimukset. (terveyshallintotiede)

Väänänen, Anu: Kivun hoidon kirjaaminen sähköisessä hoitokertomuksessa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

2008 alkuun

sivun alkuun

2007

Anttonen, Satu: Sähköisen osaamisrekisterin kehittäminen strategisen osaamisen johtamisen välineeksi (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 14.5.2007 PDF

Björn, Tarja: Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kumppanuuden koordinointi. Tutkimus julkisen ja yksityisen organisaation kumppanuudesta koordinointimekanismien näkökulmasta. (terveyshallintotiede) 10.9.2007

Haapalainen, Minna: Markkinaohjaus ja institutionaalinen muutos kunnallisessa työterveyshuollossa (terveystaloustiede) 17.12.1007

Hannula, Anu: Kokemuksia Pegasos-järjestelmän opiskelusta verkkoympäristössä Helsingin terveyskeskuksessa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 31.5.2007

Helisten, Merja: Mikä motivoi hoivayrittäjiä? Yrittäjäksi ryhtymisen syyt ja työmotivaatio. (terveyshallintotiede) 14.6.2007

Huovila, Minna: Sähköisen potilaskertomuksen ydintietojen käyttö lähetteissä (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 9.5.2007

Hännikäinen, Kirsi: Sähköinen lääkemääräysjärjestelmä apteekin henkilöstön arvioimana. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 14.6.2007 PDF

Härö, Hilkka: Terveydenhuollon henkilöstön tietotekninen osaaminen. Kansallisen tutkimuksen systemaattinen kirjallisuuskatsaus (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 7.5.2007

Ikonen, Helena: Hoitohenkilökunnan valmiudet hoitotyön elektroniseen kirjaamiseen. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 3.4.2007

Jylhä, Virpi: Terveydenhuollon verkkopalvelun tarjoama tieto ja sen vaikutukset. Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 14.6.2007 PDF

Karhapää, Jaana: Hoivayritysten työntekijöiden työhyvinvointi vanhusten ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarjoavissa yrityksissä. (terveyshallintotiede) 31.10.2007

Karppinen, Marketta: Työterveyshuollon laskutusvirheet laadun kuvaajana. (terveyshallintotiede) 11.6.2007

Kinnunen, Ulla-Mari: Rakenteinen tieto haavahoidon kirjaamisessa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 24.5.2007  PDF

Kouvalainen, Tuulia: Hoitotyön lähijohtajien työhyvinvointi perusterveydenhuollossa. "Se on semmonen palapeli tää juttu". (terveyshallintotiede) 27.9.2007

Kuosmanen, Anssi: Johtamis- ja työkulttuurit organisaatiofuusiossa: Tutkimus eräiden HUS:n toimialojen johtamis- ja työkulttuurien muutoksista 2000-2002. (terveyshallintotiede) 10.1.2007  PDF

Kylänen, Marika: Julkisen ja yksityisen käsitteellinen kehitys länsimaisessa kulttuurissa. Monitulkintaisen dikotomian kiistanalaisuus ja merkitys organisaatiotutkimukselle. (terveyshallintotiede) 4.10.2007  PDF

Laakkonen, Maija: Hoivayritysten asema vanhustenhoidossa luottamushenkilöiden näkökulmasta (terveyshallintotiede) 10.12.2007

Lappi-Khabbal, Riitta: Synnytyspelon hoidon kustannusvaikuttavuus. (terveystaloustiede) 11.6.2007 PDF

Lehtokari, Outi: Hoitotyön tiedonhallinta äitiyshuollossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 5.9.2007  PDF

Mustamäki, Mari: Sähköinen asiointi perusterveydenhuollossa. Asiakkaiden kokemukset Papa-seulonnan ajanvarauksen toimivuudesta. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 20.8.2007PDF

Mustonen, Eeva-Riitta: Tiedonhallinta opiaattiriippuvuuden korvaushoidossa. Moniammatillisen työryhmän kirjaamisen kehittäminen. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 1.3.2007 PDF

Niiranen, Kirsi: Palkitsemisen merkitys yksilölle. (terveyshallintotiede) 19.9.2007

Palin, Anna: Sairaanhoitajan ammatilliset valmiudet hajautetussa hemodialyysissa. (terveyshallintotiede) 4.10.2007 PDF

Pihlainen, Vuokko: Johtamiskulttuurin ulottuvuuksien mittaaminen ja tutkimuksessa käytetyn mittariston tarkastelu. (terveyshallintotiede) 19.12.2007

Piiroinen, Merja: Terveydenhuollon työntekijöiden ja johtajien näkemyksiä palkitsemisjärjestelmästä ja sen oikeudenmukaisuudesta. (terveyshallintotiede) 8.11.2007  PDF

Pitkänen, Asta: Arvot, työ ja professio - tutkimus haja-asutusalueen hammaslääkäreiden arvomaailmasta. (terveyshallintotiede) 27.9.2007 PDF

Rahkonen, Hannele: Muutosjohtaminen tietojärjestelmän käyttöönotossa - hoitotyöntekijöiden ja lähijohtajien kokemuksia. (terveyshallintotiede) 4.10.2007 PDF

Roine, Maija: Asiantuntijuuden muodot professio- ja verkostokeskeisessä koordinoinnissa. Tutkimus lasten kuntoutuspalveluista julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. (terveyshallintotiede) 28.3.2007 PDF

Sihvonen, Ritva: Yksityisten ja julkisten lääkäri- ja kotipalveluiden käyttö yli 75 -vuotiailla - käyttäjäprofiilit ja asiakaslähtöisyys. (terveyshallintotiede) 28.5.2007 PDF

Siikamäki, Kirsti: Sosiaalinen yrittäjyys käsitteenä ja toimintana (terveyshallintotiede) 2.5.2007

Tohmo, Elisa: Ajassa kehittyvä työhyvinvointi. Työhyvinvoinnin käsitteen teoreettista tarkastelua. (terveyshallintotiede) 11.9.2007

Vallivaara, Arja: Kuntien taloudellisen tilan ja toimintastrategioiden välinen yhteys vuosina 1997 - 2003. (terveystaloustiede) 19.9.2007  PDF

Valojärvi, Susanna: Malmin sairaalan päivystystoimintojen yksikön työntekijöiden kokemus organisaationsa oppimisesta (terveyshallintotiede) 3.12.2007

Vehniäinen, Irja: Erikoissairaanhoidon toimintajärjestelmä sairaanhoitopiirien ja kuntien johtavien viranhaltijoiden silmin - Analyysi johtavien viranhaltijoiden erikoissairaanhoitoa koskevasta puheesta. (terveystaloustiede) 31.10.2007  PDF

Vihersaari-Virtanen, Satu: Organisatorinen oikeudenmukaisuus terveydenhuollon johtajien kokemana (terveyshallintotiede) 24.4.2007 PDF

Vilkko, Tuija: Dialogi ja johtaminen sairaalassa. Sisällönanalyysi dialogisen viestinnän merkityksestä yliopistosairaalan osastonhoitajan työssä (terveyshallintotiede) 9.5.2007

Virkkunen, Merja: Tiedon hyödyllisyys. Tietojärjestelmän käytettävyyden ja soveltuvuuden arviointi (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 9.5.2007  PDF

2007 alkuun

Sivun alkuun

2006

Ahonen, Pertti: Ensihoidon dokumentin käytettävyys. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 19.12.2006 PDF

Ali-Hokka, Virpi ja Valkeapää, Oili: Osastonhoitajat muutosprosessin avainhenkilöinä. Esimerkkitapauksena perusterveydenhuollon kuntayhtymän perustaminen Pohjois-Kymenlaaksossa. (terveyshallintotiede) 29.9.2006

Antikainen, Eija: Kontrollointi ja vastarinta. Vastavoimaista vallankäyttöä. Teoreettinen tutkimus organisaatioiden arkitoimijoiden kontrolloinnista ja vastarinnasta. (sosiaali- ja terveysjohtaminen/terveyshallintotiede) 9.6.06

Harju, Paula: Sähköinen asiointi terveydenhuollon haasteena. Työntekijöiden kokemuksia puhelin- ja nettineuvonnasta. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 22.11.06 PDF

Hulkko, Terhi: Organisaatioiden välinen viestintä Kansanterveyslaitokselta terveyskeskuksiin. (terveyshallintotiede) 1.6.06  PDF (KTL:n julkaisusarja B 5/2006)

Hägglund, Marita: Sukupuolijärjestelmän ilmeneminen sairaanhoitajaopiskelijoiden uravalinnoissa. (terveyshallintotiede) 11.1.06

Kataja, Veikko: Johtamisen yhteys organisaation toimivuuteen julkisessa suun terveydenhuollossa. (terveyshallintotiede) 15.6.06 PDF

Kaukosalmi-Virtanen, Teija: Koulutustieto- ja osaamisen arviointirekisteri osaamisen ja tiedon johtamisen välineenä terveydenhuollossa (terveyshallintotiede). 21.6.06

Korpela, Sini-Vuokko: Johtajien valinta erikoissairaanhoidossa. (terveyshallintotiede) 8.12.2006 PDF

Lampi, Lea: Tiimityön toimivuus perusterveydenhuollon organisaatiossa. (terveyshallintotiede) 19.12.2006

Lehmuskoski, Antero: Asiakastieto lastensuojelun laitoshuollossa. Pragmaattinen näkökulma lastensuojelun asiakirjoihin. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto/sosiaalipolitiikka) 20.2.06 PDF

Lehtinen, Ritva-Liisa: Kiire haasteena, aika mahdollisuutena. Hoitajien ja lähijohtajien kiireelle antamia merkityksiä konservatiivisessa hoitotyössä. (terveyshallintotiede) 13.6.06  PDF

Loppi, Seija: Globalisoituvat hoivapalvelut. Vertaileva tutkimus vanhusten hoivasta ja kohtelusta tehostetussa palveluasumisessa Pielisen-Karjalassa. (terveyshallintotiede) 13.12.2006

Matikainen, Kristiina: Oikeudenmukaisuusteoriat ja erikoissairaanhoidon kirurgisten palvelujen käyttö. (terveystaloustiede) 15.8.2006 PDF

Mäkitalo, Inkeri: Dialogi hoitajien välisessä keskustelussa. (terveyshallintotiede) 9.6.06

Niemi, Annukka: Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yksityisen ja julkisen kotihoidon työntekijöiden käsityksiä asiakaslähtöisyydestä. (terveyshallintotiede) 18.10.2006 PDF

Paloheinä, Benita: Terveydenhuoltohenkilökunnan oikeudenmukaisuuskokemukset uudessa palkkausjärjestelmässä. (terveyshallintotiede) 5.9.2006

Penttinen, Antti: A-klinikan toiminnan kehittäminen ja BIKVA-arviointi (terveyshallintotiede) 15.6.06

Pitkälä, Kirsi: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystysyhteistyö. (terveyshallintotiede) 27.2.06  PDF

Pitkämäki, Sari: Työterveyshuollon korvausjärjestelmä työterveyshuollon kannustimena. (terveystaloustiede) 24.5.06  PDF

Pitkänen, Tiina: Raskaana olevien päihdekäyttäjien näkemyksiä palvelujen laadusta. (terveyshallintotiede) 6.4.06  PDF

Pudas, Hanna: Kilpailun vaikutus lääkkeiden hintoihin. (terveystaloustiede) 19.12.2006

Rantala, Sinikka: Tietoverkot osastonhoitajan työvälineenä perusterveydenhuollossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 9.6.06 PDF

Remes, Kirsi-Marja: Rakenteisesti kirjattu tieto hoitopalautteissa (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 9.6.06 PDF

Reponen, Kirsi: Terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvallisuus henkilöstön arvioimana. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto/terveyshallintotiede) 10.5.06  PDF

Salminen, Armi: Rekrytointi osana terveydenhuollon henkilöstövoimavarojen johtamista. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 19.12.2006

Santamala, Heli: Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia luokituksen käytöstä asiakastyössä. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 12.9.2006 PDF

Seppälä, Taru: Tehokkuus julkisen ja yksityisen organisaation toiminnan arvioinnissa. Esimerkkinä julkiset ja yksityiset terveyspalvelut. (terveyshallintotiede) 2.11.2006 PDF

Seppänen, Anna: Peruskouluikäisiin kohdistuvan terveyden edistämisen ohjaus kunnissa: esimerkkinä tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy (terveyshallintotiede) 10.11.2006 PDF

Suonoja, Irma: Hoitotyön johtajien urakehitys - Sattumien summa, sarja harkittuja tekoja vai palkinto pitkästä palvelusta? (terveyshallintotiede) 19.12.2006 PDF

Vahteala, Antti-Jussi: Kustannustenjako terveydenhuollon kuntayhteistyössä. Peliteoreettista tarkastelua. (terveystaloustiede) 1.6.06  PDF

Vinkanharju, Anne: Terveysportaali terveyden ja sairaanhoidon tukena. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) 9.6.06

2005

von Fieandt Noora: Henkilöstön tietotekninen osaaminen ja koulutustarve terveydenhuollossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede) 16.12.05 PDF

Halme Eeva: Johtamisosaamisen vaatimukset yksityisen terveydenhuollon keskijohdon kuvaamana (terveyshallintotiede) 16.2.05

Hirvonen Kaisa: Laadun tarkkailusta laatujohtamiseen. Teoreettinen synteesi laatujohtamisen käsitteestä (terveyshallintotiede) 30.5.05   PDF

Hongisto Laina: Työkierron vaikutus osaamiseen ja työhyvinvointiin hoitohenkilökunnan kokemana (terveyshallintotiede) 30.5.05

Häkkinen Ritva: Vanhuspoliittisen strategian toimeenpanon edellytysten arviointi Itä-Suomen läänin kunnissa (terveyshallintotiede) 24.5.05

Jokinen Taina: Standardoitu terminologia hoitotyön toimintojen kirjaamisessa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede) 5.12.05 PDF

Järvinen Piritta: Terveystieteiden maisterien näkemyksiä asiantuntijuudesta, asiantuntijan urakehityksestä sekä yliopistokoulutuksesta. (terveyshallintotiede) 14.12.05 PDF

Kalliovalkama Kristiina: Asiakkaaseen liittyvä tieto palveluasumisessa ja vanhainkodissa (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, sosiaalipolitiikka) 12.7.05

Karvonen Hannele: Hoitohenkilöstön ajankäytön allokaatio potilaan hoidossa. Potilaan hoidon tarpeen toteutuminen. (terveystaloustiede) 10.10.05

Kavén Armi: Sähköinen potilaskertomus - hoitohenkilökunnan toiveiden ja kokemusten vertailua. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede) 14.12.05

Kinnunen Annukka: Strateginen henkilöstöresurssien johtaminen julkisten terveydenhuollon organisaatioiden kontekstissa (terveyshallintotiede) 13.6.05

Klami Päivi: Tietopankin hyödyntäminen, Case TietoVEP -tietopankki (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, sosiaalipolitiikka) 13.6.05

Klemola Liisa: Sydän- ja lonkkapotilaiden hoitoketjut ja niiden kehittäminen eräässä sairaanhoitopiirissä (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede) 5.10.05 PDF

Koponen Tuulia: Inhimillisen voimavarajohtamisen monet ulottuvuudet (terveyshallintotiede) 26.4.05

Kortelainen J. Pekka: Sosiaali- ja terveydenhuolto matkalla tietoyhteiskuntaan - tarkastelun kohteena aineettomat pääomat (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede) 14.6.05 PDF

Kortteisto Tiina: Hoitosuositus päätöksenteon tukena. Arviointitutkimus alaselän sairauksien hoitosuosituksen käytöstä ja merkityksestä perusterveydenhuollon lääkärien päätöksenteon tukena (terveyshallintotiede) 20.5.05

Koskinen Hanna: Lääkintähelikopterin vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (terveystaloustiede) 10.5.05

Kuusela Tuula ja Lemmetty Kaisa: Tietojärjestelmäkoulutukset terveydenhuollossa. Systemoitu kirjallisuuskatsaus tietojärjestelmä-koulutuksista. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede) 5.10.05 PDF

Könönen Maarit: Työkierto ammatillisen kehittymisen keinona Kuopion yliopistollisen sairaalan naistentautien ja synnytysklinikassa. (terveyshallintotiede) 16.12.05

Lahdenperä Raija: Johtamisen läpivalaisu ja analyysi päätöksenteon ja tyytyväisyyden näkökulmasta. (terveyshallintotiede) 16.12.05

Lahti Marjatta: Osaamisen johtaminen urakehitysohjelman käyttökokeilussa terveydenhuollon organisaatiossa. (terveyshallintotiede) 14.12.05 PDF

Leppänen Pirkko: Moniammatillista hoitoa kotona - Tutkimus kotihoidon organisointitavoista, osaamisen tarpeista ja moniammatillisesta yhteistyöstä (terveyshallintotiede) 28.4.05

Martikainen Eija: Hoitotyön tietosisältö gastroskopiapotilaan hoidossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede) 13.12.05

Maukonen Raija: Kehityskeskustelun hyödyntäminen osaamisen johtamisessa (terveyshallintotiede) 11.5.05

Miettinen Merja: Taloudenvalvonta valtion virastoissa. Tarkkuustoimen tehtävät ja organisointi yliopistoissa. (terveyshallintotiede) 8.4.05

Niiranen Päivi: Tiedonhallinta vanhusten turvapuhelinjärjestelmien palveluketjuissa (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, sosiaalipolitiikka) 13.6.05

Nuorivuori Terttu: Psykososiaalinen tuki kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyönä Kaakkois-Suomen hätäkeskuksen alueella. (terveyshallintotiede) 12.10.05

Oksman Erja: Sairaanhoitopiirien välinen yhteistyö hoidon saatavuuden turvaamisessa - lonkantekonivel- ja kaihileikkausjonossa olevien potilaiden näkökulma (terveyshallintotiede) 16.2.05

Oravainen Tuula: Ikääntyvän henkilöstön työssä jaksaminen - yhteisöllisyys ja sosiaalinen tuki jaksamisen apuna (terveyshallintotiede) 28.2.05

Perälä Sami: Videoneuvottelutoiminnan kehittyminen Seinäjoen keskussairaalassa vuosina 1999 - 2003 (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede) 10.6.05 PDF

Pitkänen Päivi: Työn sosiologinen muutos ja yhteys terveydenhuollon työhön - työorientaation ja vieraantumisen merkitykset professioiden työssä (terveyshallintotiede) 31.3.05

Puuronen Sointu: Laatujärjestelmäkriteerien soveltuvuus kuntoutuslaitosten toimintaan (terveyshallintotiede) 3.5.05

Reiman Heidi: Kohonneen verenpaineen hoidon käyttö ja kustannukset sekä niihin vaikuttavat tekijät (terveystaloustiede) 28.4.05

Räsänen Hanna: Terveyshallintotieteen koulutus arvioinnin ja kehittämisen kohteena - koulutuksesta valmistuneiden näkökulma (terveyshallintotiede) 27.6.05

Räsänen Helena: Henkilökunnan kokemuksia hoidon seurantajärjestelmän (RAI) käytettävyydestä vanhusten pitkäaikaishoidossa (terveyshallintotiede) 13.9.05

Savolainen Leena: Alueellinen yhteistyö laboratoriotoiminnassa. Tutkimus erikoisairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa työskentelevien laboratoriohoitajien odotuksista ja suhtautumisesta laboratoriotoiminnan alueelliseen yhteistyöhön. (terveyshallintotiede) 13.12.05 PDF

Soininen Päivi: Lääkärijohtajien ja hoitotyön johtajien kumppanuus johtamisessa - laadullinen tutkimus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kahdella psykiatrian tulosalueella (terveyshallintotiede) 15.6.05

Tikka Tuula: Aatosta jaloa ja alhaista mieltä, tunteiden paloa ja kylmyyttä sieltä... Tunteet organisaatiokulttuurin rakentajina (terveyshallintotiede) 18.2.05

Toivakka Irja: Työnohjaus johtamisen ja työyhteisön kehittämisen välineenä sosiaali- ja terveydenhuollossa (terveyshallintotiede) 16.3.05

Tukia Helena: Knowledge Management diskurssina suomalaisissa terveydenhuoltoalan tieteellisissä lehdissä ja ammattilehdissä (terveyshallintotiede) 21.3.05

Turtio Taina: Kuntien vanhustyön johtaminen kontingenssiteoreettisesta näkökulmasta. (terveyshallintotiede) 8.12.05 PDF

Warjus-Ulvinen Kirsi: Monitoimijainen yhteistyö mielenterveyssektorilla (terveyshallintotiede) 16.6.05

Winter Kaija: Vuosityöaika työaikajärjestelmänä terveydenhuollossa - joustoa sekä työnantajan että työntekijän tarpeisiin? (terveyshallintotiede) 2.6.05 PDF

Väänänen Leena: Osastonhoitajan työ, osaaminen ja koulutus Suomessa 1950-luvulta nykyaikaan (terveyshallintotiede) 15.6.05 PDF

2005 alkuun

Sivun alkuun

2004

Haapakorva Merja: Kotihoidon tiedonhallinta - Tapaustutkimus Siilinjärven ja Maaningan kotihoidosta (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Halttunen Mia-Riitta: Tietojärjestelmien käyttöönotto terveydenhuollossa: Kohteena teho-osaston tietojärjestelmät (terveyshallintotiede)

Heino Kirsi: Kulttuuriset ilmentymät sairaalaorganisaatioiden yhdistämisessä (terveyshallintotiede)

Hiltunen-Toura Maarit: Varhaiskuntoutuksen kustannusten ja vaikutusten arviointi (terveystaloustiede)

Hurri Jaana: Kunnallisten laboratorioiden liikelaitostaminen. Vertailututkimus liikelaitoksen ominaisuuksien toteutumisesta Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireissä. (terveyshallintotiede)

Huttunen Tarja: "Kun pystyy ja on halu hoitaa" Iäkkään miespuolisohoitajan jaksaminen (terveyshallintotiede)

Hämäläinen Liisa: Päiväkeskustoiminta vanhusten voimaannuttajana(terveyshallintotiede)

Hämäläinen Vuokko: Henkilöstöryhmien tietotekniikan osaaminen erikoissairaanhoidossa (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Immonen Aapo: Terveydenhuollon henkilöstön tietoturvaosaaminen (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Jaako Taina: Viestintäilmasto ja tiedonmuodostus yhdistyneessä sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä (terveyshallintotiede)

Jäntti Satu: Julkisen ja yksityisen sairaalan johtamisvertailu, tutkimus arvojen ja asenteiden yhteydestä johtamiseen Seinäjoen keskussairaalassa ja Mehiläinen Oyj:ssä (terveyshallintotiede)

Karjalainen Senja: Nykykäytäntöön pohjautuvasta yksilöhoidosta tehostettuun ryhmähoitoon: Lasten lihavuuden yksilö- ja ryhmähoidon kustannusvaikuttavuus (terveystaloustiede)

Kulokivi Sari: Radiologian alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia Itä- ja Keski-Suomessa (terveyshallintotiede)

Kumpulainen Kristiina: Kuopion toriapteekin menestystekijät. Menestystekijämittariston laadinta BSC:n avulla (terveystaloustiede)

Laajalahti Liisa: Nivelreuman hoidon kustannukset ja vaikutus elämänlaatuun (terveystaloustiede)

Lahtinen Heli: AD/HD -lasten erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö(terveystaloustiede)

Laipio Pia: Rintasyöpäpotilaan elämänlaatu ja erikoissairaanhoidon kustannukset (terveystaloustiede)

Leivonen Kirsi: Terveydenhuollon johtajien ammatillisen täydennyskoulutuksen arviointi (terveyshallintotiede)

Leppänen Marja Leena: Hallittu terapeuttinen fyysinen rajoittaminen - toimintamalli väkivaltatilanteiden kohtaamiseen. Koulutuksen vaikutusten ja toimintamallin soveltuvuuden arviointi (terveyshallintotiede)

Mustonen Kimmo: Johtamiskulttuurit kirurgisissa sairaalaorganisaatioissa. Tutkimus Helsingin kirurgian tulosyksikön hoitajien ja lääkäreiden sekä keski- ja lähijohdon johtamiskulttuureista (terveyshallintotiede)

Mäenpää Tiina: Kotihoidon mobiili-tietojärjestelmän käytettävyyden arviointi (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Mäkinen Helena: Organisaation strategia sairaanhoitajan osaamisen suuntaajana (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) PDF

Mäklin Jaana, Luukkonen Helena: Tasapainoa kunnallisessa päätöksenteossa (terveyshallintotiede)

Pylkkänen Juha: Johtamismenettelyjen ja henkilöstön työhyvinvoinnin suhde. Poikkileikkaustutkimus HUS-yhtymän Helsingin kirurgian tulosyksiköstä (terveyshallintotiede)

Pyykkö Piia: Mobiilitietojärjestelmä kotipalvelussa - kotipalvelun esimiesten ja työntekijöiden kokemukset mobiilin tietojärjestelmän käyttöönotosta ja muutoksista työhön (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Riikonen Tuula: Laatujärjestelmät kuntoutuslaitosten johtamisessa - tapaustutkimus veteraanikuntoutuslaitoksissa(terveyshallintotiede)

Siljander Jaana: Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien käsityksiä urakehityksestään ja siihen vaikuttaneista tekijöistä - "Jos minne lie, polkuni vie..." (terveyshallintotiede)

Taskinen Ritva-Leena: Työterveyshoitajan tekemän terveystarkastuksen kirjaaminen (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Tuominen Ulla: Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen jonottavien potilaiden elämänlaatu (terveystaloustiede)

Turunen Taina: Työkyvyn edistämisen eettisiä ulottuvuuksia: "Jospa pysähdyttäis miettimään..." (terveyshallintotiede)

Vellonen Tarja: Tietojärjestelmän käyttöönotto ja käytettävyys erikoissairaanhoidon organisaatiossa (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Väätäinen Eija: Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen(terveyshallintotiede)

2004 alkuun

Sivun alkuun

2003

Forma Leena: Diagnostisten menetelmien kustannusvaikuttavuus - Esimerkkinä sepelvaltimotauti. (terveystaloustiede)

Gorski Jouko: Maksuhalukkuus terveyspalvelujen arvostuksen mittarina. Empiirinen tutkimus itä- ja keskisuomalaisten maksuhalukkuudesta Pelastushelikopteri Ilmarin toimintaa kohtaan Itä- ja Keski-Suomessa. (terveystaloustiede)

Hoffren Tarja ja Parkkonen Tarja: Johdon tietojärjestelmän käyttäjät ja käytettävyys päätöksen teossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) PDF

Javanainen Eija: Osastonhoitajien rekrytointi terveydenhuollossa. Osaamisvaatimukset tayloristisina ja oppivan organisaation ilmentyminä. (terveyshallintotiede)

Karukannas Seija ja Mustonen Lea: Kolmannen sektorin osallistumismahdollisuudet kunnalliseen päätöksentekoon. Case: Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon eläkeläis- ja veteraaniyhdistykset. (terveyshallintotiede)

Karvinen Heli ja Sivonen Heli: Osastonhoitajien ja ylihoitajien käsityksiä motivaatiosta ja työn merkityksestä: Onko työ jotain muuta kuin "leipätyötä"? (terveyshallintotiede)

Karvonen Anne: Kosteus- ja homevaurioituneiden koulurakennusten kustannukset, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (terveystaloustiede)

Keskinen Maija: Työyhteisökyselyt työterveyshoitajan työvälineenä: Kyselyiden kriittinen arviointi. (terveyshallintotiede)

Kettunen Marja-Leena: Kotihoitotyön osaaminen ja osaamisen johtaminen. (terveyshallintotiede)

Kiuttu Tuula: Kätilön osaaminen tiedon johtamisen kysymyksenä. Itsearviointitutkimus kätilöillä. (terveyshallintotiede)

Komu Hannele: Yksityinen ja julkinen hoivapalvelu - Vertaileva tutkimus henkilöstön sitoutumisesta vanhustyössä. (terveyshallintotiede)

Laine Raija: Henkilökunnan kokemuksia tietojärjestelmän käyttöönotosta ja käytettävyydestä. (terveyshallintotiede)

Luostarinen Jaana ja Ässämäki Silja: Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Lämsä Tuulikki ja Marjoniemi Sirpa: Seudullinen yhteistyö perusterveydenhuollossa. Case Ylä-Savo. (terveyshallintotiede)

Matilainen Eeva: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisportaalin käytettävyys. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Miettinen Aili: Terveydenhuollon priorisointi diskurssina sanoma- ja ammattilehdissä. (terveyshallintotiede)

Murtonen Liisa: Muunnolla maisteriksi. Tutkimus sosiaali- ja terveydenhuollon muuntokoulutusohjelman ensimmäisten opiskelijoiden opiskelukokemuksista. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Mäkelä Terhi: Lisää hiiriä sairaalaan - Sisällön analyysi tietotekniikan ja tiedonhallinnan tulevaisuuden opetussisällöistä. (terveyshallintotiede)

Paunonen Pirjo: Kunnallisen terveyspolitiikan merkitys perusterveydenhuollon palvelujen tarjonnan ja kuntien välisten terveydenhuoltomenojen selittäjänä. (terveystaloustiede)

Peuraniemi Kirsti: Omaneuvojan tietomalli asiakas-lähtöisessä reuma- ja astma-asiakkaan palveluohjauksessa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto)

Rissanen Tarja: Tiikerin lapset. Projekti lastenpsykiatrisen kuntoutusohjelman kehittämiseksi. (terveyshallintotiede)

Ruuska Anitta: Hyvinvointiklusterin verkostot ja luottamus. Tutkimus Kuopion seudun hyvinvointiklusterin sosiaalisista verkostoista. (terveyshallintotiede)

Saarela Ulla: Kliinisen mikrobiologian laboratoriopalvelujen ulkoiset virheet. (terveyshallintotiede)

Saukkonen Sanna-Mari: Kolmas sektori vanhuspalvelujen järjestäjänä. (terveyshallintotiede)

Savolainen Tarja: Julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen vertailu luottamuskuilumallilla. Tutkimus kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten preferensseistä ja kokemuksista. (terveyshallintotiede)

Siponen Minna: Moniammatillinen yhteistyö neurologisia erityisvaikeuksia omaavien lasten perheiden tukena. (terveyshallintotiede)

Starast Timo: Sosiaali- ja terveysjohtajien johtamisulottuvuuksien ja -tyylien vertailua. (terveyshallintotiede)

Tarvainen Marja: Astmahoitajien kokemuksia alueellisesta astmaohjelmasta ja verkostoyhteistyöstä. (terveyshallintotiede)

Vainikka Marja-Liisa: Iäkkäille suunnatun viriketoiminnan vaikuttavuus. (terveystaloustiede)

Valta Maija: Tiedontarpeen määrittelystä alueellisten palveluiden kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostossa. (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) PDF

Vitikainen Kirsi: Lihavuuden tehokas hoito - Mahapantaleikkaus vai konservatiivinen hoito. (terveystaloustiede)

2003 alkuun

Sivun alkuun

2002

Ekstrand Ari: Sosiodemografisten taustatekijöiden vaikutus kiireellisten sairaankuljetuspalvelujen alueelliseen kysyntään. (terveyshallintotiede)

Hautsalo Aulikki: Diabeetikon hoitoketjun multimediatieto. Toimintaprosessien mallintaminen osana tietojärjestelmien kehittämistyötä. (sos. ja terv.huollon tietohallinto)

Heikkinen Virpi ja Niiranen Päivi: Organisaatiorakenteen muutoksen yhteys organisaatiokulttuuriin ja työilmapiiriin terveydenhuolto-organisaatiossa. (terveyshallintotiede)

Hyvärinen Hanna: Sosiaali- ja terveysalan opettajien osaamisalueet ja urakehitys. (terveyshallintotiede)

Häyrinen Kristiina: Terveydenhuollon multimediatieto ja sitä käsittelevien tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuus. (sos. ja terv.huollon tietohallinto) PDF

Jerkku Juha: Portfolio hoitotyöntekijän ammatillisen kehittymisen kuvaajana. (terveyshallintotiede)

Junttila Jaana : Hoitotyön diagnoosin dokumentointi - Hoitotyön diagnoosien kuvaaminen perioperatiivisessa kirjaamisessa. (sos. ja terv.huollon tietohallinto)

Kaarakainen Minna: Julkisen laitoshoidon ja yksityisen avohoidon yhteistyö. (terveyshallintotiede)

Kujanpää Kirsti: Kotihoidon portaali verkostoitumisen välineenä. (terveyshallintotiede)

Lukkarinen Minna: Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden skenaariot terveydenhuollon strategisessa johtamisessa. (terveyshallintotiede)

Mihailov Anri: Portfolio hoitotyön johtajan ammatillisen kehittymisen tukena. (terveyshallintotiede)

Nordström Elisa: Palvelujen kehittäminen dementiavanhusten hoidossa. (terveyshallintotiede)

Pehkonen Tiina: Kehityskeskustelu terveydenhuollon johtamisessa. Tutkimus työntekijöiden ja lähijohtajien kokemuksista ja käsityksistä. (terveyshallintotiede)

Rantanen Tanja: Arviointijärjestelmä projektiryhmien työkaluna ja oppimisen tukena - Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusprojektin (Stydi) arviointi. (terveyshallintotiede)

Rautiainen Ismo: Hoivayrittäjien työssä jaksaminen. (terveyshallintotiede)

Rieppo Eija: Sairaanhoitajien kokemuksia työyhteisön oikeudenmukaisuudesta ja käsityksiä oikeudenmukaisuuden merkityksestä. (terveyshallintotiede)

Räsänen Pirjo ja Tryyki Riitta: Eturauhassyövän hoitovaihtoehtojen kustannusvaikuttavuusanalyysi. (terveystaloustiede)

Saxén Kristiina: Sisäinen viestintä ja organisaatioon sitoutuminen sairaalafuusiossa. (terveyshallintotiede)

Soikkeli Juha: Perusterveydenhuollon yöpäivystysjärjestelyn muutos Joensuussa: suoritekohtaisten kustannusten, vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden, asiakasprofiilin ja hoidon järjestymisen vertailu. (terveystaloustiede)

Särmä Soili: Oikeudenmukaisuuden toteutuminen Alzheimer-potilaiden lääkekorvausprosessissa. (terveyshallintotiede)

Tiikasalo Lari J: Työn tuloksellisuus ja sisäinen palvelukyky Varkauden vanhustyössä. (terveystaloustiede)

Torvinen Saku: Sopimusohjaus keinona hillitä erikoissairaanhoidon kustannuksia. Taloudellisten kannustimien käyttö suomalaisessa erikoissairaanhoidon järjestämismallissa. (terveystaloustiede)

Visakorpi Päivi: Hyvän kotisairaalatoiminnan edellytykset ja vaatimukset. (terveyshallintotiede)

Välikangas Elina: Mitä on hyvinvointi? Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja kuntalaisten käsityksiä hyvinvoinnista. (terveyshallintotiede)

Väänänen Sari: Kansainväliset hoitoisuusluokitukset, akuutti hoitotyö ja tietojärjestelmät. (terveyshallintotiede)

2002 alkuun

Sivun alkuun

2001

Honkalampi Tarja: Potilaat oman terveydentilansa arvottajina: Tuottavatko 15D, Time trade-off ja Standard gamble samanlaisia tuloksia?

Hujanen Timo: Varusmiesten terveyteen liittyvä elämänlaatu 15D:llä ja RAND-36:lla mitattuna.

Karjalainen-Jurvelin Ritva: Äitiyshuollon toiminnan kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä, tutkimus- ja kehittämisprojektin väliarviointi.

Komulainen Eija: Kuopion kaupungin ja hoivayritysten yhteistyö hoivayrittäjien arvioimana.

Kosola Teija: Lasten päiväkotiyrittäjyys: Yrittäjäksi ryhtyminen ja toiminta yrittäjänä.

Leinonen Anssi: Hoidon porrastuksen ja tietosuojan toteutuminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 1990-luvulla.

Louhelainen Liisa : Tulevaisuuden vanhainkoti -kysely kunnanhallituksen jäsenille.

Martikainen Janne: Aikuisten migreenin lääkehoidon kustannukset, vaikuttavuus ja kustannus-vaikuttavuus.

Niskanen Sanna: Psykiatrisen sairaalan suljetun osaston kulttuuri henkilökunnan tulkitsemana. Tapaustutkimus psykiatrisen sairaalan suljetulla osastolla.

Pihlava Jari: Toimintaterapeuttien työ ja työajankäyttö.

Pyykönen Aila: Keskussairaalasta terveyskeskukseen: jatkohoitoon pääsyä edistävät ja vaikeuttavat tekijät kahdessa terveyskeskuksessa.

Päivinen Katriina: "Avohoito - mitä se on ?" Psykiatristen potilaiden omaisten kokemuksia mielenterveyspalveluista Pohjois- Karjalassa.

Ripatti Sinikka: Hoitoketjun tietotekninen tuki - terveyskortin ja viitetietojärjestelmän käytettävyyden arviointi.

Sistonen Arja: Laboratoriohoitajien käsityksiä laboratoriopalvelujen yhdistämisprosessista ja työn muuttumisesta.

Willberg Mirja: Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen.

2001 alkuun

Sivun alkuun

2000

Ahokas-Kukkonen Irma ja Pantsari Jaana: Tietotekniikan alueellinen verkostoituminen - henkilöstön asennoituminen terveydenhuollon tietoteknologiaan Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella.

Gyllenbögel Marja-Leena: Työ, työyhteisö ja henkilöstökoulutus oppimisympäristöinä. Sairaanhoitajien kokemuksia oppimisestaan sairaalaorganisaatiossa.

Haapaniemi Marjatta ja Hiltunen Laila: Ammatillinen yhteistyö muuttuvassa sairaalaorganisaatiossa - kyselytutkimus sairaanhoitajille.

Hukkanen Kirsi: Laatujärjestelmän toteutuminen kliinisen kemian laboratoriossa; henkilökunnan arviointi järjestelmän toimivuudesta.

Häkkinen Hannele: Palveluohjaus vanhuspalvelujen koordinoinnissa.

Karhunen Merja: Hoivayrittäjien yrittäjyyskoulutuksen tarve.

Kekäläinen Marita: "Aamusta iltaan" Pitkien työvuorojen työaikakokeilu synnytysosastolla.

Koivumäki Minna: Tyrosinemian (tyyppi 1) hoitovaihtoehtojen kustannus-vaikuttavuusanalyysi.

Kärkkäinen Hilkka: Korkeakoulutuksen vaikuttavuus, vaikutukset ja arviointitiedon hyödyntäminen. Meta-analyysi.

Kärppä Heikki: Miessairaanhoitajan subjektiivinen ammattikuva somaattisessa hoitotyössä.

Laamanen Marja-Leena: Terveyspalvelutarinat vastaanottokäynniltä terveyskeskuksessa ja yksityisessä lääkärikeskuksessa.

Leinonen Erja: Polikliinisten palvelujen käyttö ja laatu varuskuntasairaalassa. Kyselytutkimus Pohjois-Karjalan Prikaatin varusmiehille.

Lipponen Arja: Perusterveydenhuollon lomautukset muutoksena ja niiden vaikutukset osastonhoitajien johtamisajatteluun.

Lipsanen Silja: Asiakkaiden mielipiteet terveyskeskuksen puhelinvaihteen toiminnasta.

Luhtanen Mervi ja Rosqvist Liisa : Seutuyhteistyö terveyttä edistävänä toimintana, Case Kotkan-Haminan seutu.

Luukkanen Mirella: Terveydenhuolto 2000-luvulle -hanke Keski- ja Itä-Suomessa - Hankkeen tunnettavuus ja merkitys sekä terveyden edistämisen ja mielen-terveyspalvelujen tila johtavien viranhaltijoiden kuvaamana.

Matikainen Kirsi: Kuka vaikuttaa hyvinvointikunnassa? Mielipidekysely kuntalaisten osallistumisen välineenä.

Mönttinen Helena: Keskustelu oikeudenmukaisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilehdissä 1990-luvulla.

Nousiainen Marja Sisko ja Pitkänen Ulla: Ikääntyvän sairaanhoitajan henkisten resurssien johtaminen.

Pitkänen Maija-Riitta: Potilaan hoitoisuuden mittaaminen tehohoidossa.

Sokka Irja: Muuttuva vanhuus, käsityksiä vanhuudesta ja sen kokemisesta. Haastattelututkimus kuopiolaisille ikääntyville.

Tarvainen Sari: Fysioterapian palveluketjun toteutuminen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä.

Thodén Annikki: Muutokset ylihoitajan työssä ja toimintaympäristössä.

Tiala Tuija: Äänettömien taitojen huomioonottaminen seitsemässä suomalaisessa työn vaativuuden arviointijärjestelmässä.

Tukiainen Auli: Henkilöstötilinpäätös julkisessa erikoissairaanhoidossa.

Vainio Pirjo: Tiimit prosessiorganisaation perustana Pieksämäen maalaiskunnassa.

Pitkänen Tiina: Yli 65-vuotiaiden aivohalvauspotilaiden kuntoutuskokeilun kustannus-vaikuttavuusanalyysi.

2000 alkuun

Sivun alkuun

1999

Hietamäki Marja: Yliopistosairaalan keskijohdon sekä operatiivisen tason käsityksiä ISO-9002 -standardin mukaisen laatujärjestelmän kehittämisprosessissa.

Hyvönen Anna-Kaisa: Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tutkimus. Metaanalyysi suomalaisista tutkimuksista vuosilta 1971-1999.

Järvinen Eija: Asiakkaiden arvioima työterveyspalvelujen laatu Merita Pankki Oyj:n työterveysasemilla.

Karjalainen Eila: Terveydenhuollon työntekijöiden jaksaminen.

Laamanen Pirjo: Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon kustannus-vaikuttavuus.

Laitinen Kirsi: Moniammatillisten tiimien johtaminen yhdistyneessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lehikoinen Sirkka ja Seppänen Marjatta: Humanismia vai ekonomia terveydenhuollossa? Fenomenografistenomenologinen tutkimus tuloksellisuusvaatimusten ristiriidoista.

Lindén Leena: Hoitotyön johtajien asennoituminen tietotekniikkaan Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa.

Löflund Elli: Omorganisationen vid Helsingfors universitetscentralsjukhus.

Pulkkinen Sirpa: Laadun kehittäminen terveydenhuollossa - analyysi laadun käsitteestä ja sisällöstä.

Pyhälä Paula: Päiväkirurgisen lapsipotilaan ohjauksen perusteet Korva-, nenä- ja kurkkutaudit.

Rautiainen Juha: Vakinaisten palolaitosten asemajohtaminen. Tutkimus toimintaympäristön vaikutuksista palopäällikön johtamistyyleihin.

Räisänen Anja: Kehitysvammaisen muuton tukeminen kehitysvammaistyöntekijän työnä.

Suominen Saara: Hoitajien ja lääkäreiden kokema työstressi kolmella sisätautien osastolla.

Svensk-Laari Sari: Kahden antiestrogeenilääkkeen kustannus-vaikuttavuus levinneen rintasyövän hoidossa: 8 vuoden seurantatutkimus.

Tepponen Merja: Tasa-arvoista kotihoitoa? - kotihoidon laatu Kuopiossa ja Lappeenrannassa.

Vauhkonen Soili: Osastonhoitajien käsitykset hoitohenkilöstön työmotivaation edellytysten luomisesta ja tulosjohtamisen vaikutuksesta siihen.

1999 alkuun

alkuun

1998

Asikainen Ritva ja Makkonen Katja: Terveydenhuollon avopalvelujen käyttöön liittyvät aika- ja matkakustannukset.

Boman Minna ja Julkunen Ritva: Yhteistyö yksityisen terveydenhuoltosektorin menestymisen edellytyksenä.

Haukkapää-Haara Pirjo: Potilasvahinkojen palautejärjestelmän laatiminen.

Hynynen Vesta: Syntyvän lapsen asema.

Kettunen Laura ja Väisänen Terttu: Johtamistaidon tärkeys ja osaamishaasteet hoitotyön johtamisessa erikoissairaanhoidossa toimivien ylihoitajien arvioimana.

Laine Leena: Vanhempien arvioima palvelujen laatu HYKS:in lasten ja nuorten sairaalan Lastenklinikan vuodeosastoilla.

Orre Soili: Terveydenhuollon erillisrekisterit. Kuvaus suomalaisista ei-lakisääteisistä terveydenhuollon rekistereistä.

Rautaniemi Pirkko: Onko naisella paikkaa ammattikorkeakoulun johdossa?

Tikkanen-Kivari Arja: Akuuttipsykiatrisen osastohoidon laatu potilaiden näkökulmasta - Vertailututkimus kahden keskussairaalan suljetuilla vastaanotto-osastoilla.

Seppänen Jaakko R.: Työttömyyden yhteydessä koettujen hyvinvointivajeiden hallintakeinot ja työllistymisstä vaikeuttavat tekijät nuorilla. Kyselytutkimus suomussalmelaisille ammatillisen tutkinnon tai lukion suorittaneille 17-24-vuotiaille nuorille.

1997

Ahveninen Päivi: Avohoitoa vai laitoshoitoa - pitkäaikaishoidon tuote- ja tuoteryhmäkohtaiset kustannukset.

Eskelinen-Pesonen Mervi: Sukupuolijärjestelmän yhteys ammatin valintaan ja työuran kehitykseen.

Junnila Maijaliisa: Sairaalan johtamisjärjestelmän laadun auditoinnissa käytettävän kriteeristön arviointi.

Kiiski Pekka: Terviseks. Tutkielma Viron terveydenhuollosta ja sen hallinnosta ja ohjauksesta.

Kokkonen Päivi: Hoitotyön keskeiset sisältöalueet ja niiden standardointi atk-pohjaisissa hoitotyön informaatiojärjestelmissä.

Lammintakanen Johanna: Sosiaali- ja terveydenhuollon luottamushenkilöiden prioriteetit kunnallisessa päätöksenteossa.

Laurila Paula Vapaakuntakokeilu- Analyysi Suomen vapaakuntakokeilua selvittäneistä tutkimuksista.

Majoinen Maija: Sairaanhoitaja terveydenhuollon asiantuntijana Kelan paikallistoimistossa.

Mykkänen Minna: Hoitohenkilökunnan käsitykset pitkittyvän tehohoidon laadun osatekijöistä.

Nieminen Tarja: Terveydenhoitajat ja ammattihaastattelijat terveydenhuollon väestötutkimuksen tiedon kerääjinä.

Piispanen Pia (Terveydenhuollon hallinto) ja Roine Erja (Hoitotiede): Perhesuunnittelupalvelujen laatu Keski-Suomessa asiakkaiden arvioimana.

Sainola-Rodriquez Kirsti: "Avohoitoa mahdollisimman pitkään" - kokemuksia perinteisestä vastaanottotyöstä ja akuuttityöryhmien toiminnasta psykiatrisessa avohoidossa.

Siikarla Kirsti: Mielentasapainon häiriöitä kokeneiden näkökulma sosiaali- ja terveyspalveluihin Kuopion ja Keski-Suomen kunnissa.

Vaattovaara Annukka ja Viinikanoja Ulla: Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltioiden arvioimana - kuule korpien kuiskintaa.

Vesala Hilkka-Helena: Selvitys ja taloudellinen arviointi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin terveyskeskusten radiologisesta toiminnasta.

1998 alkuun

Sivun alkuun

1996

Anttila Maila: Voimavarojen supistusten vaikutukset päiväkotien toimintaan ja johtajien henkiseen hyvinvointiin.

Halme Marjatta: Aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettujen asumis- ja työtoimintapalvelujen laatu kehitysvammaisten ja heidän läheistensä arvioimana.

Hassinen Raija: Kuopion yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien klinikan palvelukyky ja palvelujen laatu.

Kääriä Varpu: Itseohjautuva työryhmä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Pasma Elsa ja Rytkönen Pirjo: Vapaaehtoistyö julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa työntekijöiden arvioimana.

Voutilainen Raija: Valtionosuusuudistuksen vaikutukset sairaanhoitopiirin ja kuntien suhteisiin ja hoidon porrastukseen Pohjois-Savossa.

1995

Haaramo Maija : Riittääkö tahto ja tieto? Kuvaus synnyttäjän itsemääräämisestä, synnytystä koskevasta tiedosta ja päättämishalukkuudesta.

Hilander Anne & Kivinen Tuula : Asiakkaiden arvioima palvelujen laatu Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä lääkärien vastaanotoilla.

Hänninen Pirjo: Vanhempien kokemuksia osallistumisestaan lapsensa hoitoon yliopistosairaalassa.

Ilonen Sirkka & Rautiainen Sirpa : Tulosjohtamiskoulutus Mikkelin seudun terveyskeskuksessa. Henkilökunnan kokemuksia koulutuksesta ja sen vaikutuksista ilmapiiriin.

Julkunen Kaija: Information flowing of health care system in Mbeya Region. 15.11.1995.

Keskisärkkä Pirkko & Manninen Alpo: Neuvolaan on kiva mennä.

Luostarinen Auli: Palvelun laatu KYS:n lastenklinikan Alavan sairaalan poliklinikoilla.

Palonen Tuula: Sosiaali- ja terveyspalvelujen ristikkäiskäyttö Kotkan kotitalouksissa.

Peltonen Ulla: Laadun kehittäminen erikoissairaanhoidossa.

Rahunen Eila: Savonlinnan valvotun kotisairaanhoidon asiakkaiden asuinympäristö, toimintakyky ja avunlähteet.

Rasimus Mirja: Taloushallinnon tehtävät osastonhoitajan työssä - haaste vai rasite?

Rautanen Kirsti ja Salo Riitta: Ylihoitajien ja osastonhoitajien välisen työnjaon muutokset: Työnjakokokeilun toteutumisen ja vaikutuksen arviointi.

1996 alkuun

Sivun alkuun