Avoin yliopisto: hoitotieteen aineopinnot (62 op)
Opintojaksokuvaukset 

HOITOTIETEEN ARVO- JA TIETOPERUSTA, 5 op
Values and knowledge basis in nursing science
Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Hoitotieteen tutkimuskohde. Hoitotieteellinen tieto ja teorian kehittäminen. Hoitotieteellisen teorian arviointi ja tiedon hyödyntäminen. Hoitotieteen ja tutkimuksen tulevaisuus.
Oppimateriaali:
1) Luennot
2) Meleis A.I. 2012. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Chapters 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16.
3) Lauri S & Kyngäs H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. WSOY. Juva (Osa 1 kohdat 2 ja 4, osa 2, osa 4 kohta 11.)
4) Eriksson K, Leino-Kilpi H & Vehviläinen-Julkunen K. 2008. Hoitotiede ja tiede-etiikka. Hoitotiede vol. 20, no 6.
Opetus- ja suoritustavat: Luennot 20 h, omatoiminen opiskelu.

HOITOTIETEEN TUTKIMUSMENETELMÄT, 5 op
Nursing research methods
Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys. Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.
Oppimateriaali: 1) Polit D & Beck CT. 2006. Essentials of nursing research, methods, appraisal and utilization. (6th edition). Lippincott Williams & Wilkins. 2) Paunonen M & Vehviläinen-Julkunen K. 2006. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY, Juva. (Soveltuvin osin). Ajankohtaiset luennolla erikseen sovittavat artikkelit.
Opetus- ja suoritustavat: Luennot 40t

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ, 4op
Evidence based nursing
Aikaisemmat opinnot: Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta, Hoitotieteen tutkimusmenetelmät
Sisältö: Näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset käsitteet ja perustelut, pico-/pivo -rakenne kysymysten muotoilussa,
näyttöön perustuvan tutkimustiedon hakeminen sähköisistä tietokannoista, tutkimustiedon kriittinen arviointi, uuden tiedon leviämiseen ja käyttöönottoon liittyvät tekijät
Oppimateriaali: 1) Lauri S. (Toim.) 2003. Näyttöön perustuva hoitotyö. WSOY, Helsinki. WS Bookwell Oy, Juva.
2) DiCenso A, Guyatt G & Ciliska D. 2005. Evidence-based nursing. A guide to clinical practice. Mosby-Yearbook Inc. (osa 1, ss. 1-200) TAI Craig JV. & Smyth RL. 2007. The Evidence-based practice manual for nurses. 2.ed. Churchill Livingstone, Elsevier. Edinburgh. 3) Mäkelä, Kaila, Lampe, Teikari (toim.). 2007. Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Kustannus Oy Duodecim.4) Muu opintojakson aikana osoitettava ajankohtainen materiaali.
Opetus- ja suoritustavat: Orientaatioseminaari 8 h, muu seminaarityöskentely 8 h, näyttöön perustuvan tiedonhaun opetus ja harjoittelu 3h, itsenäinen ja pienryhmäopiskelu 89 h. Moodle-ympäristö käytössä.

KULTTUURINEN HOITOTIEDE: TEORIA, 4 op
Sisältö: Kulttuurisen hoitotieteen historiallis-filosofinen tausta ja kehityksen lähtökohdat. Kulttuurisen hoitotieteen teoriat ja niiden kehittyminen.
Oppimateriaali: 1) Giger J.N. & Davidhizar R.E.2004. Transcultural Nursing. Assessment & Intervention. 4. painos. Mosby, Missouri. 2) Campinha-Bacote J. 2007. The Process of Cultural Competence in the Delivery of Healthcare Services:The journey continues. Transcultural C.A.R.E. Associates. 3) Leininger M & McFarland M 2006. Culture care diversity and universality. 2. Painos. Jones and Bartlett Publishers, Boston. 4) Muu mahdollinen oppimateriaali.
Opetus- ja suoritustavat: Luennot 10 t ja seminaarit 14 t, omatoiminen opiskelu 60 t. Harjoitustyö.

TERVEYDEN EDISTÄMISEN TEOREETTINEN PERUSTA 1, 5 op
Sisältö: Terveyden edistäminen ilmiönä ja sen laaja-alaisuus. Terveyden edistämisen eettiset näkökohdat, suuntaviivat ja linjaukset toiminnan lähtökohtana. Teoreettiset lähtökohdat terveyden edistämisessä. Terveyden edistämisen työmenetelmät ja toimintamallit sekä niiden teoreettinen perusta. Dialogisuus terveyden edistämisessä. Terveyden edistämisen tulevaisuus.       
Oppimateriaali: Pietilä A-M (toim.) 2010. Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro Oy.
Pietilä A-M & Länsimies-Antikainen H (toim.) 2008. Etiikkaa monitieteisesti. Pohdintaa ja kysymyksiä. Kuopion yliopiston julkaisuja F 45. Kuopio.
Seedhouse D. 2007. Health Promotion. Philosophy, Prejudice and Practice. Wiley (soveltuvin osin).
Naidoo J. & Wills J. 2009. Foundations for Health Promotion. Bailliere Tindall Elsevier (soveltuvin osin)
Savola E & Koskinen-Ollonqvist P. 2005. Terveyden edistäminen esimerkein. Terveyden edistämisen keskus, julkaisuja 3.
Vertio H. 2003. Terveyden edistäminen. Tammi.
Terveyden edistämisen EETTISET HAASTEET. 2008. ETENE-julkaisuja 19.
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2008. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, KASTE-ohjelma 2009-2011. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 6. Helsinki. Muut ajankohtaiset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat
Opetus ja suoritustavat: Luennot, seminaarit, kotitentti tai dialogitentti.

HENKILÖSTÖN JA ASIAKKAIDEN OPETTAMISEN TEOREETTISET PERUSTEET, 5 op
Theoretical basis for staff and client teaching
Sisältö: Henkilöstön koulutuksen ja mentoroinnin periaatteet oppivassa organisaatiossa. Potilaiden ja asiakkaiden ohjauksen periaatteet. Koulutuksen ja ohjauksen suunnittelu: oppija-analyysi, oppimistavoitteet, sisältöjen ja aktivoivien opetus- ja oppimismenetelmien valinta, oppimateriaalin valmistaminen, oppimisen ja opetuksen arviointi. Koulutustapahtuman toteutus ja arviointi. Portfolio, merkitykselliset oppimiskokemukset, yhteistoiminnallinen oppiminen. Koulutusmateriaalin tuottaminen ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen.
Oppimateriaalit: 1) Ks. opintojakson www-sivut http://www.uku.fi/avoin/hoitodida 2) Bishop, V. (2007). Clinical supervision in practice (2nd ed.) Hampshire: Pargrave Macmillan.
3) Ajankohtaiset artikkelit.
Opetus ja suoritustavat: Harjoitustyö(t) verkko-oppimisympäristössä, opetus-/ohjaustapahtuman toteuttaminen.

INTERNATIONAL ISSUES IN HEALTH CARE, 5 op
 

HOITOTYÖN JOHTAMISEN TEOREETTISET PERUSTEET, 5 op
Theoretical basis of nursing leadership
Aikaisemmat opinnot: Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta
Sisältö: Toimintaympäristön muutospaineet, johtamisosaaminen, johtamisen uudet organisointimallit, vetovoimaisen organisaation konsepti (magneettisairaalamalli), transformationaalinen johtaminen, potilas- ja hoitajaturvallisuus, turvallisuuskulttuuri, hoitotyön johtamisen etiikka, näyttöön perustuva johtaminen
Oppimateriaali: 1) Sullivan EJ & Decker PJ. 2005 (tai uudempi painos). Effective Leadership & Management in Nursing. 6th ed. Pearson Prentice Hall, New Jersey (osa 1) 2) Sydänmaanlakka P. 2004. Älykäs johtajuus. Helsinki: Talentum. 3) Institute of Medicine. 2004. Keeping patients safe. Transforming the work environment of nurses. The National Academy Press, Washington, DC.Magneettisairaala teemanumero; Journal of Nursing Administration. Vol 39(7/8) Supplement pgs. S1-S62 July/August 2009.
Opetus- ja suoritustavat: Kirjallinen kuulustelu, oppimistehtävät